domingo, 21 de septiembre de 2014

Miel super fresca: medicina para heridas graves

Miel super fresca: medicina para heridas graves

Las bacterias del ácido láctico eliminan bacterias resistentes a los antibiótico1/12
El oso Bamse tal vez tiene razón. La miel puede ser una medicina milagrosa.
La miel super fresca puede eliminar bacterias multi resistentes y ser una alternativa para los antibióticos. Este otoño(del Norte) se testa este tratamiento en seres humanos con heridas crónicas.
– Si se puede usar bacilos lácteos de la miel contra infecciones de las heridas, entonces no se necesitan antibióticos, lo que es revolucionario, dice Rut Öien, jefe del Centro de Heridas de la provincia sueca de Blekinge.
·           
Es el microbiólogo Tobias Olofsson de la Universidad de Lund quien, junto con su colega Alejandra Vásquez ha descubierto que la miel recién cosechada puede aniquilar bacterias resistentes a los antibióticos así como curar heridas difíciles en caballos. Son las bacterias del ácido láctico en la miel recién extraída que en estudios han mostrado tener este efectro. 
Tobias Olofsson y su colega descubrieron en 2005 que la miel super fresca así como el estómago de miel de las abejas contiene 13 bacterias lácteas diferentes - nueve bacilos lácteos y cuatro bacterias bífidas.
– Encontramos la mayor flora del mundo de bacterias de ácido láctico en el estómago de la miel de las abejas.
No hay ningún alimento ni organismo alguno que contenga tantas bacterias de ácido láctico Eran especies totalmente nuevas que nadie había encontrado antes..

Todas las bacterias murieron

Luego de un mes no había sin embargo ninguna huella de las bacterias de ácido láctico que hubieran quedado en la miel..
– Todas habían muerto..
En un instituto de investigación en Cardiff en Gales fueron testadas las bacterias del ácido láctico de miel fresca en bacterias infeccionas resistentes a los antibióticos, como estafilococos de heridas crónicas de pacientes.
- Todas esas bacterias murieron.

Traducción de Ricardo Ferré

Funcionaron mejor que los antibióticos

Las bacterias del ácido láctico funcionaron aun mejor que los antibióticos.
– Las bacterias del ácido láctico de la miel funcionan como una especie de antibiótico viviente. Las 13 bacterias lácteas formaron juntas unas 50 substancias que hacen que la miel funcionó como un antibiótico de amplio espectro contra las bacterias que encuentran dice Tobias Olofsson.
En Suecia una pomada de bacterias de ácido láctico y miel ha sido testada en diez caballos con heridas crónicas en las patas durante un período de uno a cuatro años en los casos en que los antibióticos no han contribuido.
– Todas las heridas se curaron dentro de los ocho días a tres semanas. Ya luego de dos a tres días las heridas comenzaron a cerrarse.
En un estudio sueco se ha probado también en tubo de ensayo el efecto de estas bacterias en heridas difíciles de curar en 22 pacientes.
– Las bacterias lácteas pudieron dominar todas las bacterias infecciosas usuales, incluso MRSA y VRE, dice Rut Öien, médica del distrito y jefa del Centro de Heridas de la provincia sueca de Blekinge.
VRE son bacterias intestinales resistentes y MRSA son estafilococos amarillos resistentes.
Estos estudios han sido publicados en el periódico internacional de heridas.

Van a ser probadas en personas

Este otoño(del hemisferio Norte) este tratamiento será probado por primera vez en seres humanos - 20 pacientes con heridas crónicas.
– Si se puede usar bacilos lácteos de la miel contra infecciones de heridas de tal modo que se pueda evitar antibióticos, es revolucionario, dice Rut Öien quien va a dirigir el estudio.
Christina Lindholm es profesora emérita en Ciencia de la Atención Médica y una de las investigadoras detrás del estudio sueco.
– Éste podría ser una alternativa potencial a los antibióticos en caso de fuerte ataque bacteriano en heridas difíciles de curar. Los estudios publicados hasta ahora auspician una espera optimista. Pero aún no se han hecho estudios sobre seres humanos, así que es importante no despertar falsas expectativas, dice ella.
Superfärsk honung medicin mot svåra sår

Mjölksyrabakterierna dödar antibiotikaresistenta bakterier1/12
Bamse kanske har rätt. Honung kan vara en dundermedicin.
Superfärsk honung kan döda multiresistenta bakterier och bli ett alternativ till anbitiotika. I höst prövas behandlingen på människor med kroniska sår.
– Om man kan använda laktobaciller i honung mot sårinfektion, så man slipper antibiotika, så är det revolutionerande, säger Rut Öien, chef för Sårcentrum i Blekinge.
·          
·          
·          
Det är mikrobiologen Tobias Olofsson vid Lunds universitet som tillsammans med sin kollega Alejandra Vasquez har funnit att nyskördad honung kan förinta antibiotikaresistenta bakterier samt läka svårläkta sår hos hästar. Det är mjölksyrabakterierna i nyfångad honung som i studier visat sig ha denna effekt.
Tobias Olofsson och hans kollega upptäckte 2005 att superfärsk honung samt binas honungsmage innehåller 13 olika mjölksyrabakterier - nio laktobaciller och fyra bifidobakterier.
– Vi hittade världens största flora av mjölksyrabakterier i binas honungsmage. Det finns inget livsmedel eller någon organism som innehåller så mycket mjölksyrabakterier. Det var helt nya arter som ingen hade hittat tidigare.

Alla bakterier var döda

Efter en månad fanns dock inga spår av mjölksyrabakterierna kvar i honungen.
– Alla var döda.
Vid ett forskningsinstitut i Cardiff i Wales testades mjölksyrabakterierna från färsk honung på antibiotikaresistenta sjukdomsbakterier, som stafylokocker, från kroniska sår hos patienter.
– Alla bakterier dog.

Fungerade bättre än antibiotika

Mjölksyrabakterierna fungerade till och med bättre än antibiotika.
– Mjölksyrabakterierna i honungen fungerar som en slags smart levande antibiotika. De 13 mjölksyrabakterierna bildade tillsammans ett 50-tal ämnen som gör att honungen fungerade som bredspektrumantibiotika mot just de bakterier de träffar på, säger Tobias Olofsson.
I Sverige har en salva av mjölksyrabakterier och honung testats på tio hästar med kroniska bensår sedan ett till fyra år där antibiotika inte hjälpt.
– Samtliga sår läkte inom åtta dagar till tre veckor. Redan efter två till tre dagar började såren stänga sig.
I en svensk studie har man även i provrör prövat effekten på bakterier från svårläkta sår hos 22 patienter.
– Laktobakterierna kunde ta alla vanliga sjukdomsbakterier, inklusive MRSA och VRE, säger Rut Öien, distriktsläkare och chef för Sårcentrum i Blekinge.
VRE är resistenta tarmbakterier och MRSA är resistenta gula stafylokocker.
Studierna har publicerats i International wound journal.

Ska prövas på människor

I höst ska behandlingen för första gången prövas på människor - 20 patienter med kroniska sår.
– Om man kan använda laktobaciller i honung mot sårinfektion, så man slipper antibiotika, så är det revolutionerande, säger Rut Öien som ska leda studien.
Christina Lindholm är professor emerita i omvårdnadsvetenskap och en av forskarna bakom den svenska studien.

– Detta skulle kunna vara ett potentiellt alternativ till antibiotika vid kraftig bakteriebörda i svårläkta sår. De studier som hittills publicerats bäddar för en optimistisk förväntan. Men studier är ännu inte gjorda på människor, så det är viktigt att inte väcka falska förhoppningar, säger hon.

No hay comentarios:

Publicar un comentario